A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája

Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek kö­zötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén alapvető szerepet játszhat amegyei szintű gazdasági-társadalmi programok ki­dolgozásában , végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek csökkentik az egyes települések, társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbsé­geket és ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit.
Az önkormányzati és a civil oldal közös részvétele a megyei, majd a regionális fejlesztésben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági, fejlődési programo­kat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb szempontokat. Új típusú együttműködési formákkialakulását segíthetik elő a megye állami, gazdasági szereplői között, és tágabban az országos és a transznacionális- európai színterek között .
Szűkebben a megyei önkormányzat célja civil társadalom erősítése , a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkor­mányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A megyei önkormányzat a közfeladatait költségkímélőbb módon, és azállampolgárokhoz közelebb , azok igényeit jobban figyelembe véve valósíthatja meg a civil szervezetekkel együttmű­ködve , amelyek a közhasznú tevékenységükhöz támogatást kaphatnak .Az együttműködés zökkenőmentes megvalósulásához konkrét feltételrendszer kidol­gozására van szükség. A közös feladatellátásban a független civil szervezetek jelenléte a demokrácia megvalósulásának egyik pillére. A civil szervezetek tevé­kenységükkel munkahelyeket hoznak létre , lehetőséget teremtenek az aktív polgári részvételre a közéletben, hozzájárulnak a demokrácia működtetéséhez, széles kör­ben szolgáltatásokat nyújtanak, kiemelten fontos szerepet töltenek be a sportéletben, képviselik az állampolgárok érdekeit a különböző hatóságok előtt, és kiemelten fon­tos szerepet játszanak az emberi jogok megvalósítása és védelme érdekében, illetve a közpolitikánk kialakításának folyamataiban is.
partnerség kialakítására törekszünk , hiszen ahhoz, hogy eséllyel pályázzunk az Uniós támogatásokra, össze kell fognunk, ami közös projektek, pályázatok kidol­gozásában valósulhat meg.

letöltés 

Baranya megyei civil szervezetek

2012. I. félév